เทคโนโลยี

เทคโนโลยีกรมวิชาการฯเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

เศรษฐกิจ

เทคโนโลยีกรมวิชาการฯเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

เทคโนโลยี

จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 561,216 ไร่ ผลผลิตรวม 1,901,962 ตัน ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 3,408 กก. ทั้งที่ศักยภาพของพันธุ์มันสำปะหลังสามารถให้ผลผลิตได้มากกว่านี้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ กรมวิชาการเกษตรจึงหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนการจัดการศัตรูพืช โดยจัดทำแปลงต้นแบบ อบรมเสวนาให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จนเข้าใจในเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร และสร้างเครือข่ายการผลิตมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน ปี 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ได้เข้ามาส่งเสริมเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่มันสำปะหลัง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี พร้อมอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ผลผลิตของมันสำปะหลังสูงกว่าการผลิตเดิมกว่า 30% และช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้ถึง 25% สำหรับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ประกอบด้วย…เทคโนโลยีไถระเบิดดินดานสำหรับติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ 48-50 แรงม้า ไถระเบิดดินดานที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของหัวมัน ในความลึก 40 ซม. เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคหัวเน่าโคนเน่า ใบจุด ใบไหม้ ทำให้มันสำปะหลังสามารถข้ามแล้งได้ดีขึ้น พร้อมกับสร้างโพรงขนาดใหญ่ใต้ดินให้หัวมันสำปะหลังเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ เทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มาเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ซึ่งการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นการใช้ปุ๋ยเท่าที่จำเป็น ให้พอดีกับความต้องการของพืช และความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยส่งเสริมให้มีการเก็บตัวอย่างดิน นำมาตรวจวิเคราะห์ก่อนการปลูกพืช หรือก่อนการใส่ปุ๋ย เพื่อทราบความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อให้สามารถใช้ปุ๋ยได้ถูกสูตรและถูกอัตรา